ربع رشیدی

ربع به معنای محله است و ربع رشیدی یا  رشیدیه  محله ای بوده است که تا دوران صفوی در تبریز وجود داشته ولی امروز اثری از آن بر جای نمانده است .

Posted on