رخام

از اصطلاحات معماری سنتی ایران سنگی است آهکی تا حدی شفاف  و قابلیت صیقل دار شدن را دارد .از آن سنگ و قبر و لوحه می سازند.

رخام یا سنگ مرمر به رنگهای سیا و سفید دیده می شود و رنگ سفید آن از سیاه بهتر است و بیشتر به کار برده می شود .

Posted on