کوبه

کوبه درب

در زمان‌های قدیم کوبه‌های روی درب خانه به جای زنگ استفاده می‌شد که برای  زنان و مردان متفاوت بود. اگر مرد پشت در خانه باشد از کوبه مردانه و اگر زن بود از کوبه زنانه

به خودش برای زدن درب خانه استفاده می‌کرد و صاحبخانه متوجه مرد یا زن بودن مهمان می‌شد.

Posted on