رزاس

از اصطلاحات معماری سنتی ایران رزاس نوعی آجر لعابدار دوران هخامنشی  با طراحی های گوناگون بوده.

Posted on