نرم افزار ویکو

Vico

نرم افزار ویکو برای  تخمین نیازهای مالی پروژه  استفاده میشود

استفاده از نرم افزار Vico در بعد پنجم پروژه برای کاهش خطاها و ریسک در پروژه، مدیریت مالی، بهینه سازی برنامه ریزی ها در پروژه های بزرگ و مجتمع هایی با کاربری های مختلف بسیار مناسب است.

در بی آی ام  کاربرد دارد.

 

Posted on