رگ چین

از اصطلاحات معماری سنتی ایران رگ چین ساخت و سازی که به شیوه رج رج صورت می پذیرد ،

به عبارت دیگر  چیدن ساده آجر ، سنگ و خشت لایه لایه به روی هم  رگ چین گفته می شود .

Posted on