وصله میلگرد

روش های اتصال میلگرد ها در عملیات آرماتور بندی.

با توجه به طول محدود میلگرد ، اغلب در هنگام اجرای سازه های بتنی بایستی با روش های مختلفی و  تحت ضوابط خاصی میلگرد با طول مورد نظر خود را ایجاد کنیم. البته بایستی سعی شود که در طراحی و اجرا حتی الامکان از آرماتورها به صورت پیوسته و یکپارچه استفاده شود.

روش های وصله میلگرد

وصله پوششی
وصله جوشی
وصله مکانیکی
وصله اتکایی

 

Posted on