مستحق الغیر

هرگاه مالی مورد معامله ، در یکی از عقود معلوم گردد که آن مال متعلق به فرشنده نبوده ، بلکه مال شخص ثالث بوده ،می گویند:آن مال مستحق الغیر درآمده است، یعنی متعلق به غیر است نه ناقل.

Posted on