نمای دو پوسته

Double Skin Facade

این نما از دو جداره شیشه‌ای تشکیل شده است که در وسط دو جداره یک فضا وجود دارد که برای کاهش مصرف انرژی ساختمان استفاده می‌شود.

این دو جداره یک منطقه حرارتی را تشکیل می‌دهند که باعث کاهش تلفات گرما در زمستان می‌شوند. اگر تهویه فضای خالی با تجهیزات مورد نیاز برای این کار یکپارچه باشد، می‌توان هوای گرم را در زمستان به ساختمان وارد کرد. فضای خالی در تابستان برعکس عمل می‌کند و بار گرمایش را کاهش می‌دهد

Posted on