وکالت تام

در این نوع وکالت ، موکل فردی را به عنوان وکیل و نایب در تمام امور انتخاب می‌کند.

براساس وکالت تام  وکیل، اختیار انجام هر عملی را از جانب موکل خواهد داشت.

 

 

Posted on