وکالت مقید

در این نوع وکالت ، توافق بر سر موضوع خاصی انجام می‌شود.

براساس وکالت مقید، وکیل به عنوان نایب موکل در موضوع معین عمل می‌کند.

Posted on