وکالت کاری به سازنده

وکالت کاری که در قرارد های مشارکت در ساخت مالک یا مالکین به سازنده میدهند.

این وکالت از طرف سازنده هیچ تهدیدی برای قرارداد و مالکین ندارد اما در صورت عزل وکیل توسط یکی ازمالکین کار به تعطیلی کشیده میشود و شروع مجدد آن منوط به تعیین تکلیف وطی نمودن مراحل دشواری است.

در املاک چند مالک جهت جلوگیری از برخورد سلیقه ای مالکین با قرارداد و ایجاد اختلال در آن توصیه می گردد حتما وکالت بصورت بلا عزل باشد.

مثلا: یکی از مالکین وکالت کاری را از طرف خود و بنا بر دلایل خودش درست یا غلط باطل نموده وسازنده باید برای دریافت عدم خلاف بعد از اسکلت به شهرداری مراجعه کند و وکالت ندارد . تا کی باید پروژه ، سازنده ودیگر مالکین باید صبر کنند و منتظر تصمیمات مالک فوق باشند ؟

متن وکالت کاری:

 

توجه: در قراردادهایی که سلب اختیار دریافت وام مشارکت مدنی شده قسمت های که در متن مشخص شده حذف میگردد

 

 

 

سند وكالت صرفا كاري ساخت و ساز و اخذ وام

موکل: ………………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……. صادره از …………… دارای شماره ملی ……………. متولد …….. ساکن ………………………………………………………….. و کدپستی ………………

وکیل: ………………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……. صادره از …………… دارای شماره ملی ………………. متولد …….. ساکن ………………………………………………………….. و کدپستی …………..

مورد وکالت : مراجعه به کلیه ادارات دولتی و وابسته به دولت اعم از دارایی ، شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، مسکن و شهرسازی ، تامین اجتماعی ، اتحادیه های امور صنفی شرکتهای برق گاز و آب، سازمان صنایع، اداره اتش نشانی و نیز کلیه ادارات غیر دولتی و تقاضا و اخذ هرگونه استعلام مجوز و گواهی و مفاصا حساب ،موافقتنامه و جواز ساختمان، صورتمجلس تفکیکی، صورتمجلس تفکیکی اصلاحی، صورت وضعیت ثبتی ،درخواست و انجام تفکیک ، تجمیع ، افراز ، اصلاح حدود مساحت در رابطه با ………………………………………………. محدوده …….. جلد سند مالكيت به شماره ثبت …………… صفحه ……………………. دفتر …………………. عرصتا و اعیانا با امتیازات آب و برق و گاز و تهیه و تسلیم مدارک مورد نیاز و پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق و دیون و هزینه های متعلقه دیگر تحت هر عنوان و به هر اسم و رسم که لازم و ضروری باشد و و شرکت در کمیسیون ماده صد و ماده پنج شهرداری و تبصره ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحي هاي بعدي آن استفاده از مادتين 6 و 8 قانون اراضي شهري سابق و كميسيون ماده 12 زمين شهري و تهيه و تكميل فرمهاي ماده 3 شهرداري دفاع از حقوق موکلین و طرح دعاوی و یا جوابگویی به دعاوی علیه موکل در کمیسیونهای نامبرده با حق اعتراض به آرا و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون در هر مرجعی که قانون معین نموده باشد و همچنین تقاضا و در خواست و اخذ جواب تخریب و ساخت و گواهی پایان ساختمان ،عدم خلاف، خرید مصالح و خریداری تراکم به هر مقدار مورد نیاز، اضافه اشکوب، تغییر کاربری، تهیه و ارایه نقشه ها و مدارک دیگر و معرفی و انتخاب مهندس ناظر و محاسب و فنی و امضاء معمار و قبول شرایط و رعایت مقررات و سپردن تعهدات و گواهی امضا و انجام امور اداری و جاری و تقاضا و اخذ انشعاب اب و برق و گاز و درخواست تغییر قطر انشعاب اب و و نصب کنتورهای مربوطه و با حق پرداخت هزینه های مربوطه و اخذ مجوز اتش نشانی و زمین شناسی و زمین شهری و با حق تقاضا و اخذ رضایت از همسایگان مجاور پلاک ثبتی فوق الذکر و نیز اعطای رضایت از سوی موکل نامبرده به همسایگان مجاور پلاک ثبتی فوق الذکر از جهت پیشروی طولی مازاد بر پیشروی طولی نماسازی جانبی و همچنین با حق مراجعه به کلیه بانکهای کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور استفاده از تسهیلات برابر قوانین و آئین نامه های مربوطه و نیز تعیین شرایط اختصاصی بانکها با اخذ وجوه طبق قرارداد مشارکت مدنی ولو با گشایش حساب جاری نزد بانک مربوطه و برداشت از آن و توثیق و ترهین تمامت ملک مزبور عرصتا و اعیانا به نفع بانک به عنوان وثیقه مشارکت در احداث و تکمیل ساختمان و رهینه مطالبات بانک ناشی از قرارداد به هر مبلغ و به هر مدت و به هر شرط و الزام و قبول و سپردن هر نوع تعهدات و تضمین و وجه التزام برابر مقررات اعطای تسهیلات بانکی و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در رابطه با موضوع وکالت و انجام کلیه امور اداری مربوطه با تحویل کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز اعم از کپی و اصل و یا رونوشت به مراجع ذیربط با حق تقاضا و دریافت و اخذ سند مالكيت المثني نسبت به پلاك ثبتي فوق الذكر يا قطعات تفكيكي مجزي شده از آن از اداره ثبت مربوطه و تحويل آن به مالكين و با حق تنظیم استشهاديه ها و اصلاحیه های مورد نیاز به نحوی که در انجام مورد وکالت نیازی به حضور و امضای موکلین نباشد.

حدود اختیارات : وکيل مرقوم با حق توکیل غیر ولو کرارا در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیار تام بوده و اقدام و امضاء وي در این موارد به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ و دارای اثرات قانونی است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد.

حق الثبت ……. ريال و حق التحریر و بهای اوراق ………………. از طریق سامانه پرداخت الکترونیک طي مرجع شماره …………………………… واریز و قبض حق التحریر به شماره ………….. صادر و تسلیم گردید و این سند در اوراق به شماره های …………………………….. تنظیم گردید .

به تاریخ ……………….. ماه سال یکهزار و سیصد و .. هجری شمسی

Posted on