منار

مناره

سازه ای اعلب استوانه ای با ارتفاع زیاد.

Posted on