شیشه خور

جایی که با شیشه پر میشود.قسمتی که شیشه در آن قرار میگیرد.

Posted on