ترک برشی آسفالت

ترک برشی آسفالت

این نوع  ترک آسفالت به موازات محور طولی راه و به فاصله کمی از روسازی بوجود می آیند این نوع ترک ها ممکن است علاوه بر ترک های طولی دارای ترکهای عرضی نیز باشند که معمولا یک یا چند ترک طولی را قطع کرده و به روسازی منتهی می گردد.

علت بوجود آمدن این ترکها میتواند فقدان پایداری و استقامت برشی خاک یا مصالح کناره های روسازی باشد که عدم تراکم محل کنده شده و عبور وسایل نقلیه به فاصله کم از محل کنده شده باعث تغییر شکل جانبی خاک و ایجاد ترک می شود

ایننوعو‌‌ ترک‌ها باعث خواهد شد که آب بتواند به لایه‌های زیرین آسفالت نیز نفوذ کند بنابراین باعث خرابی هر چه بیشتر آسفالت‌ها خواهد شد.

Posted on