اسپایدر استیل

اسپایدر استیل / Spider
کلمه اسپایدر یعنی عنکبوت قطعات عنکبوت مانند که جنس آنها از استیل ساخته شده است ، که در سیستم نمای استیل و شیشه  ساختمان استفاده می شوند.

از این نوع یراق آلات اسپایدر بیشتر در سازه های فلزی لوله ای، خرپاها و یا رادها استفاده می شود و می توانند وزن شیشه را به خوبی به سازه اصلی نما منتقل کنند.

 

Posted on