قولنامه

در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند، بدلیل آماده نبودن کلیه شرایط با یکدیگر در یک نوشته یا سند عادی توافق می‌کنند که ملک یا املاک معینی را با مبلغ مشخصی بفروشند یا بخرند، این قرارداد را قولنامه می‌گویند.
قولنامه در واقع تعهد به فروش است و مانند سایر قراردادها که تعهدی را برای طرفین ایجاد می کند، دردادگاه معتبر است و طرفین باید مفاد آن را اجرا کنندوجنبه الزام آور دارد.

قولنامه عادی به شرط دارابودن شرایط قانونی به عنوان سند عادی قابل استناد است .اما در صورت وجود معارض اثبات درستی آن برعهده دارنده است.

Posted on