تی کشی بتن

T کشی

برای حذف پستی و بلندی های موجود در سطح بتن و نیز فروبردن دانه های درشت سطحی در عمق بتن، پس از عملیات تراز کردن یا شمشه کاری باید از تی کشی  استفاده کرد. برای انجام تی کشی نیز قبل از آنکه آب انداختن بتن شروع شود، این عملیات باید به اتمام برسد. پس از این کار، در صورت نیاز مراحل بعدی پرداخت سطح بتن انجام می شود.

Posted on