میلگرد رکابی

میلگردی به شکل یو U ، برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دالها ، یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش‌بندی)

Posted on