روانگرایی خاک

روانگرایی پدیده ای است که در آن جرمی از خاک درصد زیادی از مقاومت برشی خود را وقتی که در معرض بارهای یکنواخت پریودیک یا بارهای ضربه ای قرار می گیرد از دست می دهد و مانند یک جسم مایع گون تا هنگامی که تنش اعمال شده برآن بیشتر از حد مقاومت برشی باشد جاری می شود.

تمامی زمین لرزه های قوی پدیده ی روانگرایی خاک را به همراه دارند.روانگرایی می تواند موجب گسیختگی ساختمان ها شود.

معادل انگلیسی : Liquefaction

 

 

 

Posted on