اکاب

O.K.B
اکاب (ضم الف  ،  کسر  ب  )
دست انداز پنجره .
اُکابِ ، به ارتفاع ديواری که از کف اتاق تا زير پنجره ساخته می شودگفته می شود.
O.K.B مخفف کلمات آلمانی ocoupenci kingstone benchmark می باشد.

اندازه اکاب درفضاها و اتاق های مختلف ساختمان متفاوت است. در مبحث 4 مقررات ملی ساختمان استاندارد های اکاب درج گردیده است. برای نوشتن اندازه ی دست انداز روی پلان از علامت اختصاری (OKB) استفاده می شود.
مشرفیت ، میزان نور مورد نیاز فضا ، ایمنی ، زیبائی از جمله مواردی است که در طراحی به اندازه اکاب موثر است.
اکابه ، اکابی (ضم الف ) ، ا کی بی (ضم الف ، کسر ک ) هم نوشته یا خوانده می شود.

اوکاب

Posted on