جوشکاری الکترو اسلگ

جوشکاری سرباره ای (ESW)

جوشکاری ذوبی الکترواسلگ

، روشی است که در آن جوشکاری در ابتدا از سطوح پایین شروع و سپس به سمت بالا می رود. با اینکه در شروع کار سرباره ایجاد می شود اما سپس به دلیل برخورد با قوس الکتریکی موقت این سرباره ذوب می شود.

Posted on