سند تک برگ

ورقه مالکیت املاک که توسط اداره ثبت محل ملک صادر میگردد و پس از انجام هر معامله سند قبلی باطل و سند جدید به نام خریدار صادر می گردد

اطلاعات درج شده در این اسناد شامل : مشخصات مالک ، مشخصات ملک ، تصویر نقشه کاداستر ملک ، شماره ملی ملک ، بارکد ملک ، حدود و مشخصات جغرافیایی و مفروضات وحقوق ارتفاقی می باشد

امکان درج محدودیت موقتی نقل و انتقال (رهن یا بازداشت ) را دارا می باشد.

و دارای هولوگرام و برچسب امنیتی می باشد.

سند تک برگی جایگزین دفترچه سند منگوله دار می باشد.

بالا بودن ضریب امنیتی این  اسناد امکان تخلف را به حداقل می رساند

Posted on