سند تک برگ

ورقه مالکیت املاک که توسط اداره ثبت محل ملک صادر میگردد و پس از انجام هر معامله سند قبلی باطل و سند جدید به نام خریدار صادر می گردد

اطلاعات درج شده در این اسناد شامل : مشخصات مالک ، مشخصات ملک ، تصویر نقشه کاداستر ملک ، شماره ملی ملک ، بارکد ملک ، حدود و مشخصات جغرافیایی و مفروضات وحقوق ارتفاقی می باشد

امکان درج محدودیت موقتی نقل و انتقال (رهن یا بازداشت ) را دارا می باشد.

و دارای هولوگرام و برچسب امنیتی می باشد.

سند تک برگی جایگزین دفترچه سند منگوله دار می باشد.

بالا بودن ضریب امنیتی این  اسناد امکان تخلف را به حداقل می رساند.

بررسی چشمی اصالت سند تک برگ

ارم الله نور گذر در کاغذ آن

مهر برجسته اداره ثبت

هولوگرام

Posted on