میلگرد خرک

برای قرار دادن دو شبکه متوالی افقی با فاصله ی معین در داخل قالب بکار برده می شود. خرک دو شبکه را در محل خود ثابت نگه می دارند.

Posted on