ولتاژ

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه را گویند. به بیان ساده تر نیرویی که الکترون های آزاد را به حرکت در می آورد ولتاژ الکتریکی نام دارد.

اختلاف پتانسیل الکتریکی با (R) نشان داده میشود.

واحد ولتاژ ولت است.

Posted on