آنیل کردن

بازپخت

آنیل کردن از انواع عملیات حرارتی است که بیشتر برای افزایش قابلیت شکل‌پذیری و کاهش سختی مواد استفاده می‌شود. آنیل‌کردن، اغلب بعد از فرآیندهای سخت‌کاری و سردکاری انجام می‌شود تا از آسیب‌ شکستن فلز جلوگیری شود و فلز برای مراحل بعدی شکل‌پذیرتر باشد.

Posted on