مدیریت تحول

مدیریت تحول یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشه‌ها، باورها ورفتارها ی سنتی وتثبیت ارزشهای نوین و استقرار نظام‌های جدید

تحول یعنی منطبق کردن سازمانها با آخرین پدیده‌های روز

تحول یعنی:

تخلیه : « خروج باورهای ناصواب مدیریت سنتی »

تحلیه : « ورود باورهای صواب مدیریت نوین و معرفت عقلی »

تجلیه : « ظهور خدمات ، اجراء وعملی نمودن تصمیمات موفق با اولویت مصالح نظام»

ضرورت تحول :دنیای امروز دنیایی سازمانی است. تحول، بالندگی و بهبود سازمانها، بهبود کیفیت زندگی مردم را به همراه خود دارند.

کیفیت سازمانها = کیفیت زندگی مردم

تحول از طریق زور، اجبار و ارعاب حاصل نمی‌شود.

تحول از طریق شانس و اقبال بوجود نمی‌آید.

مدیران الگوی رفتارو پرچمداران تحول هستند.

تحول از طریق ابلاغ آئین‌نامه ، بخش‌نامه و دستورالعمل اتفاق نمی‌افتد.

مدیران هم عامل تحولند و هم مانع تحول.

هدف تحول و عامل تحول انسانها هستند.

تحول به باور و اعتقاد مدیران و مشارکت کارکنان بستگی دارد.

تحول تدریجی ،مستمر و دائمی خواهد بود.

تحول را از ذهن، اندیشه و سازمان خود باید شروع کرد.

مهمترین ابزار تحول آموزش است.

تشکیل تیم‌های کاری برای تحول سازمانها ضروری است.

باید برنامه‌های تحول همسو و هماهنگ اجرا شوند.

Posted on