میلگرد اروپائی

این نوع میلگرد کمترین مقاومت را از نظر خم شدن دارد و جنس آن از منگنز است. این آرماتور در پروژه هایی که درمناطق زلزله خیز احداث می شوندکاربرد ندارد.

Posted on