گروه بندی ساختمان

طبقه بندی ساختمان بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان ، فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار

الف گروه “الف ” با مقیاس کاربری محله ( ۱ ) تا ( ۲ ) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ( ۶۰۰ ) متر مربع .

ب گروه “ب ” با مقیاس کاربری ناحیه ( ۳ ) تا ( ۵ ) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ( ۲۰۰۰ ) متر مربع .

پ گروه “ج ” با مقیاس کاربری منطقه ( ۶ ) تا ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .

ت گروه “د” با مقیاس کاربری شهر بیش از ( ۱۰ ) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ( ۵۰۰۰ ) متر مربع .

Posted on