میلگرد سنجاقی

میلگرد سنجاقک

برای تقویت مقاومت برشی خاموت ها و اتصال کامل بین میلگردهای طولی و خاموت

Posted on