میلگرد آجدار

میلگرد ترد / rebbed rebar/

میلگردهای آجدار در ۳ استاندارد A3، A2 و A4 تولید می‌شوند.

سطح میلگرد آج دار نظر ظاهری دارای  آج یعنی برآمدگی و فرورفتگی می باشند. قطر این میلگرد تا 40 میلی متر می باشد و با علامت (ɸ) نشان داده می شود.

با توجه به مقدار کربن در دو نوع تولید میشود :

  • میلگرد نیمه سخت با آج ساده یا میلگرد نیمه خشک (ترد)
    مقاومت کششی و فشاری این میلگرد بیشتر از انواع ساده آن است.
  • میلگرد سخت با آج پیچیده یا میلگرد  خشک  (ترد)
    مقاومت کششی و فشاری این نوع میلگرد ها، بیشتر از انواع دیگر آن است.
Posted on