دستور العمل جوشکاری

WPS

مخفف  welding procedure specification
دبلیو پی سی  شرایط لازم برای شروع جوشکاری را مشخص می کند. در استاندارد های مختلف تعاریف متفاوت داشته  ولی
در نهایت همه آن ها جزئیات فرآیند جوشکاری قطعه مورد نظر را مشخص می کنند.

در حقیقت یک WPS ، از قبل مقادیر و محدوده تغییرات پارامترهای موثر در جوشکاری را مشخص کرده و مشخصات مواد و متریال مورد جوش را نیز دارد

Posted on