بازار انبساطی

دوره بعد از رکود شدید اقتصادی و در پی سیاست پولی انبساطی ، که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده ، آن را  در پیش میگیرد ، یعنی بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

Posted on