میلگرد کربن دار

میلگرد فولاد کربن / میلگرد سیاه

آرماتور با فولاد کربن دار ، در اغلب پروژه ها  کاربرد دارد.

میلگرد سياه مقاومت کمی نسبت به زنگ زدن دارد . هنگامی که زنگ بزند بتن اطرافش را ترک می‌اندازد و می‌شکند. در موقعیت هایی که ممکن است در معرض رطوبت و آب قرار گیرد مناسب نيست . اما به نسبت ارزشش به میزان استحکام کششی میلگرد سیاه بهترین است

Posted on