دیگ بخار

بویلر / Boiler

یک مخزن بسته و تحت فشار است که سیال (معمولا آب ) در آن به درجه حرارت مورد نظر رسیده و و به صورت بخار یا آبگرم مورد استفاده قرار می گیرد.

 

Posted on