میلگرد گالوانیزه

آرماتور گالوانیزه.

این آرماتور از نظر زنگ زدگی مقاوم تر از میلگرد سیاه است. همچنین آسیب پذیری گالوانیزه نسبت به سایر آرماتورها خیلی کمتر است، به همین علت از لحاظ قیمتی نسبت به میلگرد با روکش اپوکسی گران تر است.

 

Posted on