آیم سان

AIMSUN

یک شبیه ساز ترافیکی خرد است که قابلیت شبیه سازی شبکه‌های ترافیکی مختلف (شهری، بین شهری، راههای حلقوی و غیره) را دارد. این شبیه ساز قادر است پیامدهای اجرای گزینه‌های مدیریتی ترافیک را در اختیار تحلیل گر قرار دهد. به عنوان مثال AIMSUN می‌تواند میزان مصرف سوخت و آلودگی هوا را محاسبه کند و نتایج اجرای برخی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند را ارائه دهد.
AIMSUN رفتار هر وسیله نقلیه در شبکه را به طور پیوسته در طول دوره شبیه سازی و بر اساس مدلهای ترافیکی موجود در خود مدل می‌کند. در AIMSUN می‌توان تقاضا را به صورت حجم ترافیک و یا ماتریس مبدا – مقصد وارد نمود. در هنگام استفاده از ماتریس مبدا – مقصد، تخصیص ترافیک به صورت استاتیک یا دینامیک قابل انجام است.
AIMSUN مخفف Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and non urban می باشد

Posted on