بتن آب بند

بتن آب بندی شده / بتن آب بند

به بتنی گفته می شود، که با روش های آب بندی بتن جهت کاهش نفوذپذیری و آب بندی در آن دیده شده باشد.

اگر حجم رطوبت نفوذ یافته در جسم بتن در سطح مجاور هوا تبخیر شود. و در زمان تجزیه و تحلیل رطوبت هیچ صدمه ای ایجاد نشود، در این صورت طبق استاندارد کاربردی ساختمان آمریکا به چنین بتنی بتن آب بند گفته میشود.

مهمترین ضعف بتن را می توان به نفوذپذیری بتن در برابر گاز و آب نسبت داد. از این رو با کنترل و کاهش نفوذ آب به درون بتن می توان تا حدود زیادی بتن را در برابر عوامل مخرب حفاظت نمود.

امکان آب بندی مطلق در مخلوط نامتجانسی همچون بتن به سختی میسر می باشد.

آب بندی کردن بتن  به سه صورت انجام میگردد:

  • اصلاح ساختار بتن
    استفاده از مواد افزودنی در طرح اختلاط بتن قبل از بتن ریزی
  • مصالح و قطعات مخصوص
    استفاده واتر استاپ در حین بتن ریزی
  • آب بندی و حفاظت ثانویه بتن
    استفاده از مواد پوششی روی سطح بتن پس از بتن ریزی
Posted on