عایق

هرنوع مصالحی که برای کم کردن انتقال حرارت ، رطوبت و صدا بین دو فضا مورد استفاده قرار میگیرد .

Posted on