کارفرما

employer

کارفرما در پروژه های ساختمانی و عمرانی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است هدایت پروژه را برعهده اوست. و یا به دیگری سپرده است.
همه آورده یا بخش اعظم آورده به او تعلق دارد و بواسطه آورده خود یعنی زمین ، سرمایه یا هردو یا بخشی از آنها  حقوق مالکانه بر پروژه دارد. و بیشترین قدرت تصمیم گیری را دارد.

او یک طرف امضاکنندهٔ توافق نامه و یا قرارداد است و اجرای عملیات موضوع توافق نامه و قرارداد را به شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی  واگذار می‌کند.

Posted on