مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری

مبحث 2 در مجموع در جهت منظم کردن امور مهندسی و خدمات مورد انتظار تدوین شده است و هدف اصلی از تنظیم آن رفع ابهامات و اشکالاتی است که در اجرای قانون وجود داشت. در این مبحث ابتدا به آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداخته شده است و سپس مجموعه شیوه نامه‌های آئین نامه اجرایی مصوب سازمان نظام مهندسی بررسی شده است.

در مبحث دوم برای هر یک از عوامل موثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه‌های اجرایی و عهده دار کنترل، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیین شده است.

در مبحث ۲ و در مجموعه شیوه نامه‌ها، کلیه موارد مرتبط بر طراحی، اجرا و نظارت ساختمان، متضمن عوامل اجرایی مربوطه، اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی با تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص فوق الذکر، تبین شده است. جزئیات مربوط به دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی و برخی از شیوه نامه‌های مرتبط با ساخت و ساز از دیگر موضوعاتی است که در مبحث ۲ مورد توجه واقع شده است.

فهرست مبحث 2 :

• تعاریف
• مقررات ملی ساختمان
• اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
• اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرا ساختمان
• ناظر
• شهرداری ها سایر مراجع صدور پروانه
• وزارت مسکن و شهر سازی
• شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
• ترویج
• متفرقه
• پیوست – محجوعه شیوه نامه های مصوب اردیبشت 84

دانلود مبحث 2 مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on