ابر روان کننده

اصطلاحی در واقع تجاری برای مواد افزودنی بتن  شامل روان کننده ها و فوق روان کننده ها که مدعی قدرت بیشتری در روان کردن بتن هستند.

Posted on