کلوخه

کلوخ

به خاک خشک شده و به هم چسبیده می گویند، که به اندازه مشت دست یا کوچکتر که معمولا جنس آن از خاک و کانی های داخل خاک است.
و سنگهای فلزی معدنی که در معدن با ناخالصیهای دیگر مخلوط هستند وباید جهت استخراج فلز تصفیه شوند.

Posted on