استانداردهای ASTM

ASTM  یک سازمان بین المللی توسعه ی استاندارد است . این سازمان استانداردهای فنی را به صورت داوطلبانه تعریف و به چاپ می رساند . این استانداردها گستره ی وسیعی از مواد تولیدات ، سیستم ها و وسیله ها را شامل می شود.به هر حال  ASTM یک عملکرد کنترلی بین توسعه دهندگان استاندارد در آمریکا دارد. و این ادعا را دارد که بزرگترن ارگان توسعه دهنده ی استاندارد در جهان است .

Posted on