قرارداد

contract

قرارداد یک توافق نامه است با جزئیات بیشتر که علاوه بر توافقات به تعهدات طرفین هم می پردازد.قرارداد اراده طرفین برای ایجاد یک اثر حقوقی همراه با پذیرش تعهدات و مسئولیت‌ها است.
با امضای قرارداد تمامی موارد  ذکر شد پایه و اساس تفسیر قصد طرفین محسوب می‌شوند و نه تنها ضمانت‌آور است بلکه از اعتبار و حمایت قانونی برخوردار است.
در واقع قرارداد سند حقوقی  است که پس از  مذاکرات اولیه و مقدماتی به ثمر رسیده،ظهور و بروز رسمی و قانونی می‌یابد.

و طرفین با استناد به قرارداد نیاز به دلیل بیشتری برای مطالبه تعهدات طرف دیگر ندارند. قراردادها بر حسب طرفین، موضوع و تعهدات به دسته‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند.
قرارداد برخلاف تفاهم نامه در برابر همگان قابل استناد است و نسبت به توافق نامه قدرت حقوقی خیلی بیشتری دارد.

” آن چیزی را امضاء کنید که بتوانید از آن دفاع کنید.” ناپلئون

Posted on