وصله پوششی

وصله اورلب /

از روش های وصله میلگرد ، وصله پوششی میلگرد با مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در قسمتی از طولشان صورت می گیرد. طولی که دو میلگرد در کنار هم قرار میگیرند طول پوشش (lap length) یا طول وصله (splice length) نامیده می شود.

این نوع وصله به دو صورت اجرا میشود :

وصله پوششی تماسی (contact lap splices)
در این حالت میلگردها در طول وصله کاملا بهم متصل میباشد

غیر تماسی (non-contact splices)
در حالت غیر تماسی میلگرد ها در طول وصله خود با یک فاصله مشخصی ازهم قرار می گیرند که این فاصله باید به اندازه ای باشد تا بتن به طور مناسب در بین میلگردهای وصله شونده نفوذ کرده و بین آن ها حفره ایجاد نگردد.

شرایط و ضوابط استفاده از وصله پوششی در میلگرد های تحت کشش و فشار و همچنین وصله میلگرد ها در ستون ها در مبجث نهم مقررات ملی ساختمان و ACI آمده است.

این نوع وصله را میتوان رایج ترین و ارزان ترین نوع وصله دانست.

تقریبا در هر سازه بتنی در حدود ۱۵% آرماتور مصرفی به صورت اتصال اورلپ در بتن دفن محدودیتهای آئین نامه ای به ضایعات تبدیل می گردد.

 

 

Posted on