مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان – مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها

هدف مبحث ۲۲ تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری ساختمان باید رعایت شود. این الزامات جهت تامین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه، تدوین شده‌اند. برای این منظور باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در کلیه بخش های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان به عمل آید.

ضوابط و مقررات این مبحث باید در نگهداری مجموعه ساختمان و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن رعایت شوند. کاربرد این مبحث در محدوده ساختمان‌ها با کاربری‌های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن است.

فهرست مبحث 22 :

• کلیات
• نظامات اداری
• معماری و سازه
• نور، تهویه و شرایط سکونت
• تأسیسات مکانیکی
• تأسیسات بهداشتی
• تأسیسات برقی
• تأسیسات گازرسانی ساختمانها
• حفاظت در برابر حریق
• آسانسورها و پلکان برقی

دانلود مبحث بیست دوم مقررات ملی ساختمان – مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on