کویل حرارتی و برودتی

یک نوع مبدل حرارتی است که وظیفه تبادل دما بین دو سیال را به دیگری بر عهده دارد. یک کویل تشکیل شده از لوله
مثل انتقال حرارت آب به هوا

Posted on