سیستم اطفاء حریق گازی

(Clean agent fire suppression system)

سیستمِ اطفا حریق گازی یا سیستم خاموش کننده‌ی گازی،

یک خاموش کننده‌ی غیر رسانای الکتریکی است که با انتشار گازهای فرار و بی‌اثر ، با قطع اکسیژن و یا کاهش حرارت، آتش را با کمترین خسارت خاموش یا بهتر است بگوییم ناپدید می‌کند.

بجای اسپرینکلرها می‌توانند آتش را در فضاهایی‌ که تجهیزات الکترونیکی وسیع و ارزشمندی در خود جای داده‌اند، با کمترین خسارت، خاموش و ناپدید کند

در سیستم اطفا حریق ورتکس هم از ترکیب اب و کاز برای اطفا استفاده میگردد.

Posted on