تفاهم نامه

نوشته ای که  طرفین یک گفتگو در نتیجه مذاکرات آن را تنظیم می‌کنند و میتواند مقدمه ای باشد برای یک  توافق نامه یا  قرارداد.
تفاهم‌نامه در واقع نوعی صورت جلسه مذاکرات محسوب می‌شود.  فاقد آثار حقوقی الزام‌آور است  ولی در عین حال نشان می دهد طرفین نسبت به مذاکرات انجام شده به یک نقطه مشترک دست یافته‌اند تا در ادامه مذاکرات برای انعقاد قرارداد بتوانند به آن استناد کنند.
.
تفاهم‌نامه برای طرفین ایجاد التزام قانونی نمی‌کند
نقض تفاهم‌نامه بیشتر به اعتبار و وجهه طرفین مذاکرات قراردادی لطمه می‌زند تا اینکه برای آنها مسئولیت‌های حقوقی به همراه داشته باشد.

Posted on